Double click scroll to top

Refer Friend Bonus Get Free Credit

Refer Friend Bonus. Deposit RM10 Free 10 credit - JomPanda

Refer Friend Bonus with deposit RM10 get Free 10 Credit.

Upon Refer A Friend and join JomPanda, each member can access their own network platform to promote the site and recruit members. If you recruit more members to bet, the bonus commission level will be higher. Very simple to make money with bonus commission.

Registered members have to log in and click in the "Referral" sharing tools. Members can use the sharing tools to promote the website. The sharing methods are:

Rujuk Kawan Bonus dengan masuk RM10 Dapatkan 10 Credit Percuma.

Setelah rujuk kawan dan menyertai JomPanda, setiap ahli boleh mengakses platform rangkaian mereka sendiri untuk mempromosikan laman web dan merekrut ahli. Sekiranya anda merekrut lebih banyak ahli untuk bertaruh, tahap komisen bonus akan lebih tinggi. Sangat mudah untuk menghasilkan wang dengan komisen bonus.

Ahli berdaftar perlu log masuk dan klik dalam alat perkongsian "Referral". Ahli boleh menggunakan alat perkongsian untuk mempromosikan laman web. Kaedah perkongsian adalah:

推荐朋友奖金。进款 RM10 获得免费 10 Credit。

在推荐朋友并加入 JomPanda 后,每位会员都可以访问自己的网络平台来推广网站并招募会员。如果您招募更多会员进行投注,奖金水平将更高。非常简单地通过奖金赚钱。

注册会员必须登录并点击 “Referral” 分享工具。会员可以使用共享工具来推广网站。分享方法是: